Kako se navodi u revizorskom izvještaju, ova sredstva nisu namjenski trošena niti je utvrđena svrha finansiranja političkih stranaka, s obzirom da stranke nisu dostavile odgovarajuće izvještaje o utrošku novca

Od ukupno 12 federalnih ministarstava, samo je njih pet dobilo pozitivne ocjene revizora kada je riječ o poslovanju u 2018. godini, piše Faktor.ba

Vlada FBiH usvojila je izvješće o realizaciji programa rada i financijsko izvješće Agencije za privatizaciju u FBiH za 2018. Kako se navodi u izvješću, prema stanju iz registra poduzeća predviđenih za privatizaciju iz 1999., nakon prihvaćenih revizija prethodno izvršene vlasničke transformacije (tzv. Markovićeva privatizacija), državni kapital u 1450 poduzeća utvrđen je u iznosu od oko 17,3 milijarde KM, piše Večernji list BiH.

U posljednjem broju Službenih novina Federacije BiH objavljena je odluka Federalne vlade kojom se utvrđuju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Podsjetimo, Večernji list za BiH je ranije objavio u negativnom konktekstu ideju o podjeli ministarstava pišući o ministarstvu energije FBiH

Sve ok, ali šta je sa kreatorima nastanka dugova i odgovornosti institucija ili osoba koji su doveli do enoprmnih iznosa koje treba isplaatiti?

Prihvativši izvještaj Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koju je, na temelju zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 28.2.2019. godine, osnovala 13.3.2019. godine, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Mostaru, zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida rata da za Nacrt ovog zakona, u roku od 30 dana, pribavi potrebna mišljenja kantona, jer je riječ zajedničkoj nadležnosti federalnih i kantonalnih vlasti, i da joj ga, nakon toga, dostavi na razmatranje.

Bosanskohercegovački Ustav i zakoni nisu predvidjeli mnogo toga, pa tako ni trajanje takozvanog tehničkog mandata vlasti na bilo kojoj razini.

Zbog nepostojanja zakonskog propisa, kojim je zajamčen najniži iznos plaće rada, reagirali su ovih dana iz Međunarodne konfederacije sindikata koja okuplja oko 175 milijuna radnika diljem svijeta, piše Večernji list.

Federalna vlada usvojila je u srijedu u Mostaru Plan rada Agencije za reviziju privatizacije za 2019. godinu, kojim je predviđeno ukupno jedanaest revizija.