Husić 7 oktobra dogovorio sa Džindićem uposlenje supruge poginulog rudara Samre Odobašić

Autor  Okt 14, 2019

Predsjednik Samostalnog sinidkata radnika rudnika FBiH u Sarajevu je 7. oktobra održao sastanak u Vladi FBiH sa ministrom Nerminom Džindićem na kojem je bilo više tema, a među kojim i zaposlenje supruge poginulog rudara Samre Odobašić.

- "Moram biti iskren i reći da je ministar Džindić odmah rekao da se to mora završiti, i da supruga poginulog Odobašića mora biti zaposlena, bez obzira što je ranije, 2012. odbila ponuđeno radno mjesto u rudniku", izjavio je za Radnički media servis predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić.

- "Mislim da je neko namjerno bio "kasnio" i nije na vrijeme upoznao Sindikat radnika rudnika FBiH o nastalom problemu, i takvi postupci ne idu na čast onom ko je zakasnio sa upoznavanjem slučaja Odobašić prema meni odnosno Sindikatu. Koji su njihovi razlozi za to, ja ne znam. Mi smo čim smo saznali  reagovali i na prvom sastanku u Vladi iznijeli na kolegiju i Džindiću koji se odmah složio i rekao da Odobašić Samra treba biti zaposlena.
Sindikat radnika rudnika FBiH uputio je i zvanićan dopis 11. oktobra Elektroprivredi BiH ( na fotografiji) kako je bilo i dogovoreno na sastanku u Vladi FBiH i sa ministrom Džindićem, saznaje Radnički media servis.

Dopis  Sinana Husića od 11. oktobra kojim se traži zaposlenje Samre Odobašić objavljujemo u cjelini:


Broj: 160-10/19
Sarajevo, 11. oktobar 2019. godine

ID ZA PROIZVODNJU JP“ELEKTROPRIVREDA BiH“D,D,-SARAJEVO
g-din Senad Sarajlić

Predmet : Z A H T J E V

Poštovani,

Obračamo Vas se sa zahtjevom da se u skladu sa usaglašenim zaključcima sa radnog sastanka koji je održan u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 07.oktobra 2019 godine obavezno na spisku radnih mjesta na koje će JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo tražiti saglasnost Vlade Federacije BiH za nastavak radnog angažmana sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme imenuje radno mjesto supruge poginulog radnika RMU „Zenica“ u Zenici Odobašić (Salih) Samre a koja je od 26.03.2019 pa do 30.09.2019 godine bila radno angažovana u radnoj jedinici ekonomsko-pravni odnosi u RMU „Zenica“ u Zenici.

Podsjećamo Vas da su predstavnici Samostalno sinidkata radnika rudnika Federacije BiH 07.oktobra 2019 godine u Vašem prisustvu ministru gospodinu Nerminu Džindiću predstavili navedeni slučaj te je ministar izrazio spremnost da predstavnicima Vlade Federacije BiH isti obrazloži te da izdavanje saglasnost za nastavak radnog angažmana supruge poginulog radnika RMU „Zenica“ u Zenici po rječima ministra gospodina Nermina Džindića nije upitno.

- Napominjemo da je RMU „Zenica“ u Zenici zasnivanje radnog odnosa sa Odobašić (Salih) Samrom izvršio u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH član 17.stav 1.

Samostalni sindikat radnika rudnika Fesderacije BiH zahtjeva da se u naredom periodu bez obzira na odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH sl.novine FBiH br.89/18 i Uredbu Vlade Federacije BiH kojom se propisuje način prijema radnika u preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom RMU „Zenica“ u Zenici zasnuje radni odnos Odobašić (Salih) Samrom na osnovu Ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Koristimo priliku da Vas podsjetimo da se na zajedničkom sastanku sa ministrom gospodinom Nerminom Džindićem usaglasilo da se isti princip pored Odobašić (Salih) Samre primjeni na radno angažovanu djecu poginulih pripadnika Armije RBiH koja su radno angažovama na osnovu Ugovora o radu na određeno vrijeme u RMU „Kakanj“ u Kaknju.

S poštovanjem,

Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH
Upravni odbor
Predsjednik
Sinan Husić

 

Dostaviti :
-Naslovu
-V.d. direktoru RMU „Zenica“ u Zenici
g-din Pašić Edin
-Odobašić (Salih) Samra
-a/a